Jakie obowiązki ciążą na dziale kadr w firmie?

Inne

Polskie ustawodawstwo przewiduje szereg bardzo wielu obowiązków, z których muszą się wywiązywać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności, jak również większych firm. Co prawda konkretne przepisy i zakres obowiązków jest różny dla każdego z rodzaju prowadzonych działalności, to obowiązki działów kadr i płac w firmie są z reguły podobne. Obsługa kadr i płac może być także oddelegowana firmie zewnętrznej, jednak w takiej sytuacji zakres obowiązków się nie zmienia, a ostatecznie do osoby decyzyjne w firmie, czyli jej właściciele odpowiadają za zgodność działalności firmy ze wszystkimi przepisami.

Czym się zajmują kadry?

Dział kadr Bpion w firmie zajmuje się głównie obowiązkami, które firma ma wobec swoich pracowników. Dotyczy to wielu aspektów, a pierwszej kolejności obsługą prawną z tego zakresu. Oznacza to, że specjaliści z tego działu odpowiadają za podpisywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami, a także za dbanie o to, by wszystkie kwestie formalne były zrealizowane zgodnie z przepisami prawa pracy. Wiąże się to nie tylko ze współpracą na linii firma – pracownik, ale także ze współpracą z urzędami, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i wszystkimi instytucjami, z którymi pracodawca musi współpracować, zatrudniając w swojej firmie pracowników. Jest to niewątpliwie bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż jakiekolwiek błędy w tej kwestii mogą wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami, a nawet grzywnami ze strony instytucji państwowych.

Kto odpowiada za nadzór nad wypłatą pensji w firmie?

Poza umowami i kwestiami formalnymi, działy kadr zazwyczaj mają w swoich obowiązkach także zajmowanie się nadzorowaniem godzin pracy i należności finansowych wobec pracowników. Ma to o tyle duże znaczenie, ze w wielu firmach pracuje się także w systemie z nadgodzinami, a to wiąże się ze skomplikowanym procesem rozliczania czasu pracy i należnego wynagrodzenia i to właśnie od działu kadr zależy to, czy ostatecznie wszystkie rozliczenia będą się zgadzały.